گیاهان هم صرفه جویی می کنند

گیاهان هم می دانند که چگونه از مرگ نجات یابند. به دفعات مشاهده شده گیاهان برای جلوگیری از مرگ از گرسنگی، در شب یک تقسیم بندی دقیق ریاضی انجام می دهند.

گیاهان هم صرفه جویی می کنند
 گياهان هم مي دانند که چگونه از مرگ نجات يابند.

 به دفعات مشاهده شده گياهان براي جلوگيري از مرگ از گرسنگي، در شب يک تقسيم بندي دقيق رياضي انجام مي دهند.

محاسبات اجازه مي دهد تا آنها با استفاده از مواد غذايي، يعني ذخاير نشاسته، با يک سرعت ثابت خود را از مرگ نجات دهند.

اين پژوهش در بريتانيا توسط گروهي به سرپرستي مارتين هوارد، از مرکز جان اينز در نورويچ هماهنگ، انجام و کشف شد.

هوارد اشاره کرد آن اولين مثال عيني از فرايند بيولوژيکي در گياهان است که کنترل اين حساب پيچيده است.

احداث اين نيروگاه ها در طول روز با استفاده از انرژي خورشيد، که دي اکسيد کربن را به قند و نشاسته تبديل مي کند، تغذيه مي کنند.

  با اين حال، پس از غروب آفتاب، گياهان مي توانند تنها با استفاده از ذخاير نشاسته که در طول روز جمع کردند تغذيه کنند.

گزارش اين   پژوهش ، در مجله eLife   منتشر شده است.

اين پژوهش نشان مي دهد که وقتي شب مي آيد دو مولکول موجود در برگ، به نام S   و T ، کار محاسبه مقدار نشاسته اي که هنوز هم در دسترس است و اينکه چه زماني تا طلوع آفتاب باقي مانده است، را بعهده دارند.

با کار شب اين دو مولکول، گياهان قادر به ذخيره نشاسته براي زمان قبل از طلوع آفتاب هستند، بنابراين حدود 95٪ از نشاسته ذخيره افزايش مي يابد .

محاسبات دقيق به گياهان اجازه استفاده براي جلوگيري از گرسنگي و در همان زمان به استفاده کارآمد از مواد غذايي را مي دهد.

اگر نشاسته ذخيره در يک راه خيلي سريع مورد استفاده قرار گيرد، در واقع، اين خطر وجود دارد که گياهان در طول شب در حال رشد باشند.
 
برعکس، اگر ذخيره شود و  بيش از حد به آرامي استفاده شود ، بخشي از مواد غذايي به احتمال زياد تلف مي شود
منبع :