آزمون فرصتی برای یادگیری است

در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کنید که هنر آزمون دادن را نیز یاد بگیرید. برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب باید تمرین کنید. هر آزمون، تمرینی برای به دست آوردن این یادگیری‌‌هاست.

آزمون فرصتی برای یادگیری است

هر کدام از شما می‌دانید که با شرکت در آزمون‌ها نباید فقط به نتیجه‌ی پایانی هر آزمون توجه کنید؛ شما در آزمون‌ها شرکت می‌کنید که یاد بگیرید؛ یعنی می‌توان جور دیگری هم امتحان داد. موقع امتحان دادن باید به فکر یاد گرفتن و طبقه‌بندی کردن سؤال‌ها هم باشید. این کار به یادگیری‌تان کمک می‌کند. هر آزمون پایان کار نیست بلکه هر امتحان را شروع یک مسیر دوباره بدانید. شما با هر آزمون یاد می‌گیرید که به نفس خود غلبه کنید تا به سؤالات شک‌دار پاسخ ندهید. یاد می‌گیرید که در جلسه‌ی آزمون اعتمادبه‌‌نفس داشته باشید و تکنیک‌های مدیریت زمان را اجرا کنید. در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کنید که هنر آزمون دادن را نیز یاد بگیرید. برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب باید تمرین کنید. هر آزمون، تمرینی برای به دست آوردن این یادگیری‌‌هاست.