رشته حقوق از نگاه آذین بهارشانجانی (رتبه 17 کنکور)

دوران انتخاب رشته، دورانی حساس و مهم است. فرد باید آنقدر مطمئن باشد که بداند با هرتصمیمی که می‌گیرد، آینده اش را خواهد ساخت.

رشته حقوق از نگاه آذین بهارشانجانی (رتبه 17 کنکور)

برای مشاهده فیلم معرفی رشته حقوق کلیک کنید 


آذين بهارشانجاني، رتبه درکنکور سراسري علوم انساني سال 91 ، درمنطقه يک، 17 و در کشور، 25

 

دوران انتخاب رشته، دوراني حساس و مهم است.فرد بايد آنقدر مطمئن باشد که بداند با هر تصميمي که مي گيرد، آينده اش را خواهد ساخت.

 

بيش از نيمي از داوطلبان کنکور، بعد از اعلامنتيجه و دانستن رتبه شان، تازه به فکر انتخاب رشته دانشگاهي مي افتند. اما براي من،قضيه کاملاً متفاوت بود؛

 

من از همان روزي که وارد رشته ي علوم انسانيشدم، هدف خود را انتخاب کرده و با عزم راسخ، در پي رسيدن به آن بودم. شبانه روز بهآن فکر مي کردم و برنامه هاي آتي ام را پيش چشم مي آوردم. لذا بعد از اعلام نتيجه نيز،ترديدي براي من وجود نداشت؛ فقط يک انتخاب،

 

حقوق!

 

همچنين اينجانب در دانشگاه شهيد بهشتي مشغولبه تحصيل هستم.

 

معرفي رشته ي حقوق:

 

(طبق مطالعات فراوان از منابع معتبر که دردست داشتم)

 

رشته حقوق يکي از محبوب ترين رشته هاي داوطلبانگروه علوم انساني است.

 

علم حقوق، به بررسي کليه ي روابط انساني واجتماعي که آثار حقوقي از آن بوجود مي آيد،مي پردازد. اين روابط يا ميان انسان ها بايکديگر است که به حقوق خصوصي، و يا ميان انسان ها و دولت مي باشد که به حقوق عموميمشهور است. همچنين شاخهاي از حقوق به روابط بين المللي مي پردازد که خود به دو بخشحقوق روابط بينالملل عمومي و خصوصي تقسيم مي شود؛ که حقوق روابط بينالملل عمومي بهروابط بين دولتها و سازمانهاي بينالمللي مي پردازد.

 

حقوق، علمي است که با حمايت از قانون و دفاعاز حقوق محرومان، تلاش مي کند تا در جامعه، حق و عدالت حاکم شود.

 

تواناييهاي لازم:

 

جسارت، قدرت استدلال، خلاقيت ذهني و فن بيانخوب، لازمه موفقيت در اين رشته است. همچنين يک دانشجوي حقوق براي اينکه در رشته خودموفق گردد لازم است که به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد؛ چون منطق حقوق در ضمن اينکه شباهتهاي زيادي به منطق رياضي دارد، يک منطق اقناعي و خطابي است. يعني يک حقوقدانبايد بتواند کساني را که مورد خطاب او قرار مي گيرند يا دادگاهي که مأمور رسيدگي بهدعوا است را با زبان سليس و بليغ قانع کند و در نتيجه بايد به زبان و ادبيات مسلط باشد.

 

موقعيت شغلي در ايران:

 

فارغالتحصيلان حقوق مي توانند پس از دريافتگواهي ليسانس، به شغلهاي متنوعي مثل وکالت دعاوي دادگستري، مشاور حقوقي بانکها، شهرداريها، شرکتها و وزارتخانهها و سردفتري دفاتر اسناد رسمي و ... بپردازند.

 

اين روزها ديگر، اکثر دانشگاه هاي سراسريو آزاد، اين رشته را پوشش مي دهند اما مي توان گفت که بهترين دانشگاه هاي اين رشتهعبارتند از: شهيد بهشتي، تهران، علّامه طباطبايي، الزهرا(س) و ....

 

رشته ي حقوق در زيرگروه يک رشته ي علوم انساني،قرار دارد و براي قبولي داوطلبان کنکور در اين رشته بايد ضريب دروس ادبيات، عربي، فلسفهو منطق شان، بالا باشد.

 

درس ها و واحدهاي رشته حقوق

 

دروس پايه:

 

مقدمه علم حقوق، حقوق جزاي عمومي، حقوق اساسي،حقوق مدني، مباني علم اقتصاد، عربي، ماليه عمومي، مباني جامعه شناسي.

 

دروس اصلي و تخصصي:

 

آئين دادرسي مدني ، متون حقوقي ، آئين دادرسيکيفري ، حقوق اساسي ، حقوق جزاي عمومي ، حقوق بين الملل عمومي ، حقوق سازمانهاي بينالمللي ، حقوق اداري، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبيقي، ادلهثبات دعوي ، حقوق کار، پزشکي قانوني، کار تحقيقي، حقوق بين الملل خصوصي.

تسلط بر زبان عربي و فرانسه هم به اغلب دانشجويانحقوق توصيه ميشود.

 

امکان ادامه تحصيل در اين رشته تا مقطع دکتريتخصصي براي تمام گرايشهاي حقوق وجود دارد.