پاسخ تشریحی کنکور ریاضی 92 : دیفرانسیل

.

پاسخ تشریحی کنکور ریاضی 92 : دیفرانسیل

پاسخ تشریحی  اول توسط آقای هادی پلاور نوشته شده است.

 پاسخ تشریحی  دوم توسط آقای صادق رحمانی نوشته شده است.

 

fبرای مشاهده ی پاسخ ها فایل ضمیمه را دانلود کنید.