پاسخ تشریحی کنکور تجربی 92: ریاضی

.

پاسخ تشریحی کنکور تجربی 92: ریاضی

برای دریافت پاسخ تشریحی سؤال‌های ریاضی کنکور تجربی 92 فایل ضمیمه را دانلود کنید.

 

پاسخ تشریحی اول توسط حسین حاجیلو  نوشته شده است.

پاسخ تشریحی دوم توسط حسین اسفینی  نوشته شده است.