پاسخ تشریحی کنکورتجربی 92 :زیست‌شناسی

.

پاسخ تشریحی کنکورتجربی 92 :زیست‌شناسی

برای دریافت پاسخ تشریحی سؤال‌های زیست‌شناسی کنکور تجربی 92 فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

 پاسخ تشریحی اول توسط آقای علی کرامت نوشته شده است.(کلید اولیه‌ی سازمان سنجش در مورد سؤال 158 گزینه دو بوده است.)

پاسخ تشریحی دوم توسط آقای خادم نوشته شده است.

پاسخ تشریحی سوم توسط آقای امرایی نوشته شده است.