سوالات و کليد کنکور 92 در گروه تجربي توسط سايت سازمان سنجش منتشر شد .

 

براي دانلود سوالات و کليد فايل هاي ضميمه را دانلود کنيد.

توجه : سوالات و کليد مربوط به دفترچه A مي باشد. 

براي ورود درصد هاي خود و مشاهده درصدهاي دوستانتان در کنکور تجربي به صفحه شخصي خود مراجعه کنيد.

منبع :