خلاصه درس ومجموعه اول سوالات ساکن،خازن،مغناطیس،القا

.

خلاصه درس ومجموعه اول سوالات ساکن،خازن،مغناطیس،القا

دانش آموزان عزيز سال چهارم رياضي:

مي خواهيم مجموعه اي از جمع بندي درس فيزيک را به صورت مرحله اي براي شما در سايت انجام دهيم . پس از بررسي سوال هاي کنکور 87 و 88 و 89 و 90 و 91 به اين نتيجه رسيديم که الگوي سوالات کنکور درس فيزيک در اين پنج سال به صورت زير مي باشد.

نتيجه نهايي بررسي ما اين بود که کنکور 90 (فقط داخل )‌تا حدي با بقيه سال ها متفاوت بوده ولي الگوي سوال ها در سال هاي 87 ،‌88 ،89 و‌91 داخل و خارج تقريبا يکسان و به شرح زير مي باشد:

اگر 45 سوال کنکور را چهار بسته در نظر بگيريم جدول زير اين الگو را براي ما مشخص مي کند.

سال کنکور

بسته ي سوال

مبحث

جمع بندي ارائه شده در سايت

87 ،‌88 ،89 و 91

9 تاي اول

بردار حرکت ديناميک

خلاصه درس مختصر + 3 مجموعه از آموزشي ترين و مفيدترين سوال ها در اين مبحث

13 تاي دوم

کار و انرژي دما و گرما- ترموديناميک- بازتاب نور و شکست ويژگي هاي ماده

خلاصه درس مختصر + 3 مجموعه از آموزشي ترين و مفيدترين سوال ها در اين مبحث

10 تاي سوم

ساکن خازن مدار مغناطيس- القا

خلاصه درس مختصر + 3 مجموعه از آموزشي ترين و مفيدترين سوال ها در اين مبحث

13 تاي آخر

نوسان- موج-صوت- الکترومغناطيس-اتمي-هسته اي- جامد

خلاصه درس مختصر + 3 مجموعه از آموزشي ترين و مفيدترين سوال ها در اين مبحث

  

 ما نيز براي جمع بندي درس فيزيک طبق همين الگو عمل مي کنيم و سعي مي کنيم با ارائه خلاصه درس مختصر از هر بسته و آموزشي ترين سوال ها در اين مباحث به بهترين نحو اين مسير را به پايان برسانيم.

از انجا که اين جمع بندي بلافاصله پس از امتحان فيزيک مي باشد بهتر ديديم که از بسته آخر ( 13 تاي آخر )‌ براي شما جمع بندي را شروع کنيم.

در جدول زير نوع مطالب و زمان بندي درج آنها در سايت ارائه شده است. حتما با ما همراه شويد.

تاريخ درج در سايت

مبحث

تعداد مجموعه

2 خرداد 92

13 تاي آخر

خلاصه درس + 1 مجموعه سوال

4 خرداد 92

13 تاي آخر

1 مجموعه سوال

7 خرداد 92

9 تاي اول

خلاصه درس + 1 مجموعه سوال

11 خرداد 92

9 تاي اول

1 مجموعه سوال

14 خرداد 92

13 تاي دوم

خلاصه درس + 1 مجموعه سوال

18 خرداد 92

13 تاي دوم

1 مجموعه سوال

21 خرداد 92

10 تاي سوم

خلاصه درس + 1 مجموعه سوال

23 خرداد 92

10 تاي سوم

1 مجموعه سوال

26 خرداد 92

9 تاي اول + 13 تاي دوم + 10 تاي سوم+ 13 تاي آخر

45 سوال

 

 

 

سيد علي مير نوري محمد اکبري