براي قبولي در رشته پروتزهاي دنداني چه ترازي لازم است؟براي قبولي در رشته پروتزهاي دنداني چه ترازي لازم است؟

براي قبولي در رشته پروتزهاي دنداني چه ترازي لازم است؟

در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته پروتزهاي دنداني در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است.

اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از کانون هاي هر  شهر چه تعدادي به هر دانشگاه رفته اند. اين اطلاعات در تشخيص گرايش دانش آموزان و اقبال عمومي در انتخاب رشته به شما کمک خواهد کرد.

لازم به ذکر است در مناطقي که آخرين تراز اعلام نشده است ، تعداد نفرات کانوني به اندازه لازم نبوده است. 

 

براي قبولي در رشته پروتزهاي دنداني چه ترازي لازم است؟ 

براي قبولي در رشته پروتزهاي دنداني چه ترازي لازم است؟ 

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید