برای قبولی در رشته پروتزهای دندانی چه ترازی لازم است؟

در این قسمت براساس آمار کنکور 91 مشاهده می کنید که برای قبولی در رشته ی دلخواه شما چه ترازی لازم است....برای قبولی در رشته پروتزهای دندانی چه ترازی لازم است؟

در جدول زیر تراز آخرین فرد قبول شده کانونی در رشته پروتزهای دندانی در دانشگاه های مختلف ارائه شده است.

اطلاعات دیگری که در این جدول وجود دارد  و برای شما جالب خواهد بود  ،  این است که از کانون های هر  شهر چه تعدادی به هر دانشگاه رفته اند. این اطلاعات در تشخیص گرایش دانش آموزان و اقبال عمومی در انتخاب رشته به شما کمک خواهد کرد.

لازم به ذکر است در مناطقی که آخرین تراز اعلام نشده است ، تعداد نفرات کانونی به اندازه لازم نبوده است. 

 

برای قبولی در رشته پروتزهای دندانی چه ترازی لازم است؟ 

برای قبولی در رشته پروتزهای دندانی چه ترازی لازم است؟