برای قبولی در رشته پزشکی چه ترازی لازم است؟ سایر شهرها1

در این قسمت براساس آمار کنکور 91 مشاهده می کنید که برای قبولی در رشته ی دلخواه شما چه ترازی لازم است....

برای قبولی در رشته پزشکی چه ترازی لازم است؟ سایر شهرها1

 

برای قبولی در رشته پزشکی چه ترازی لازم است؟

در جدول زیر تراز آخرین فرد قبول شده کانونی در رشته پزشکی در دانشگاه های مختلف ارائه شده است.درگزارش قبلی تراز لازم برای قبولی رشته پزشکی در تهران و کلان شهرها ارائه شد.

طلاعات دیگری که در این جدول وجود دارد  و برای شما جالب خواهد بود  ،  این است که از کانون های هر  شهر چه تعدادی به هر دانشگاه رفته اند. این اطلاعات در تشخیص گرایش دانش آموزان و اقبال عمومی در انتخاب رشته به شما کمک خواهد کرد.