نقشه کشی ساختمان هوشمندKNX

تفاوت این نقشه کشی با نقشه کشی روشنایی برق ساختمان، استفاده از قطعات مربوط به نقشه کشی خانة هوشمند است که نقشه‌های متفاوتی دارد.

نقشه کشی ساختمان هوشمندKNX

تفاوت این نقشه کشی با نقشه کشی روشنایی برق ساختمان، استفاده از قطعات مربوط به نقشه کشی خانة هوشمند استکه نقشه های متفاوتی دارد. این نقشه ها عبارت اند از: 

1) ترسیم سیم کشی ساختمان هوشمند روی پلان مربوط 

2) نقشة تابلوی برق ساختمان هوشمند

 3) نقشه های رایزر در صورت لزوم

 4) جزییات اجرایی نصب سنسورها