رابطة بین کمیت ها

کمیت ها: کمیت‌ها عبارت اند از اعدادی که هر کدام مربوط به یک مقدار فیزیکی، هندسی یا ... مانند دما، طول، نیرو، وزن، زمان، محیط، مساحت و ... می‌باشند.

رابطة بین کمیت ها

کمیت ها: کمیت ها عبارت اند از اعدادی که هر کدام مربوط به یک مقدار فیزیکی، هندسی یا ... مانند دما، طول، نیرو، وزن، زمان، محیط،مساحت و ... می باشند.در اکثر پدیده های اطراف ما، معمولاً دو یا چند تا از این کمیّت ها به هم مربوط می باشند. یعنی اینکه با تغییر یک کمیت، کمیت دیگری تغییرمی کند.