داده شمارشی

داده شمارشی، مجموعه ای از چند نام دلخواه می‌باشد که حالت‌ها و مقادیر مختلف یک موضوع را نشان میدهد.مثلا برای ماه‌های سال به جای اعداد 1 تا 11 از نامها و کلمات معنی دار استفاده می‌کنیم

داده شمارشی

داده شمارشی، مجموعه ای از چند نام دلخواه می باشد که حالت ها و مقادیر مختلف یک موضوع را نشان میدهد.مثلا برای ماههای سال به جای اعداد ۱ تا ۱۱ از نامها و کلمات معنی دار استفاده می کنیم...