در آزمون 21 شهریور کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون 21 شهریور کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

نکته مهم : بعد از پردازش سوم می توانید جدول حاضرین  در هر مرحله از پردازش های امروز را تفکیک گروه آزمایشی مشاهده کنید .

 پردازش آزمایشی  (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و برطرف کردن آنها در کارنامه هاست و هر آزمون قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)


  •      *   11:15   شروع پردازش آزمایشی با تعداد 23700 نفر 

  •      *   12:35   بررسی کارنامه های تستی انجام شد و صحت کارنامه ها تایید شد پردازش اول 

      *  13:05 :  تجمیع و پردازش اطلاعات پاسخنامه های ارسال شده آغاز شد. در این پردازش تعداد حاضران  63457 نفر هستند 

  •        *  13:25 :  تعداد   405  نفر از دانش آموزان جهش ترازی در این پردازش حذف شدند.

  •        *  13:50 :  کارنامه ها آماده بارگذاری شده است. پردازش دوم 

       *  16:05 :   آغاز پردازش اطلاعات پاسخنامه های ارسال شده

  •        *  16:15 :  تعداد  130  نفر از دانش آموزان جهش ترازی در این پردازش حذف شدند.

  •        *  16:35 :   پایان پردازش اطلاعات . تعداد حاضران  78239 نفر . صفحه شخصی  وارد مرحله به روزرسانی شده است


 پردازش سوم 

       *  18:05 :   مرحله سوم پردازش آغاز شد .

  •        *  18:15 :  تعداد  305  نفر از دانش آموزان جهش ترازی در این پردازش حذف شدند.

  •        *  18:35 :   پایان پردازش اطلاعات . تعداد حاضران  83820 نفر . صفحه شخصی  وارد مرحله به روزرسانی شده است


 پردازش چهارم 

            *  20:45 :  آخرین پردازش امروز با تعداد  85650 نفر پایان یافت. تا دقایقی دیگر صفحه شخصی به روزرسانی می شود .             در جدول زیر می توانید تعداد دانش آموزان حاضر در هر مرحله از پردازش های امروز  را به تفکیک گروه آزمایشی مشاهده نمایید .