همراه هوشمند فرزند خود باشید

اهمیت همراهی هوشمندانه با دانش‌آموزان در طول دوران تحصیل، بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

همراه هوشمند فرزند خود باشید

اهمیت همراهی هوشمندانه با دانش‌آموزان در طول دوران تحصیل، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همراهی هوشمندانه با دانش‌آموزان، والدین را در وضعیت متفاوتی از تأمین نیاز‌های اولیه‌ی آموزشی، از جمله امکانات تحصیلی، انتخاب مدرسه قرار می‌دهد. با همراهی هوشمندانه با دانش‌آموزان، جنبه‌های دیگری از همراهی‌های اولیه، برای والدین اهمیت پیدا می‌کند. این رفتارها در فرایند آموزشی، رفتاری زمینه‌ای و اصلی انکارناپذیر است و اهمیت موضوع از همین جا نشئت می‌گیرد.

توجه به احساس یادگیری

ارزش‌دادن به یادگیری یکی از انواع مهم حمایت‌های والدین است. از عوامل مهمی که باید در ارزش‌آفرینی برای یادگیری لحاظ شود، توجه به احساس دانش‌آموز از یادگیری است. آن‌ها باید با واقعیت موفقیت یا شکست در یادگیری روبه‌رو شوند و برای هرکدام از این حالت‌ها احساس مسئولیت کنند. در این وضعیت است که انگیزه‌ی درونی برای موفقیت در یادگیری پیدا می‌کنند و هروقت در یادگیری مطلبی موفق نشوند، به‌جای تنفرپیدا‌کردن، میل به پیشرفت و بهبود یادگیری جایگزین آن می‌شود. موفقیت در یادگیری، به تشویق نیاز دارد و در صورت شکست باید آن را تحلیل کرد و موانع را از سر راه برداشت. احساس درونی دانش‌آموزان به یادگیری همیشه اکتسابی نیست. عوامل محیطی بسیاری بر این احساس تأثیرگذارند. والدین با نظارت بر ارتباطات علمی دانش‌آموزان با همتایان و مربیان، تأثیر خوبی بر احساس درونی دانش‌آموزان به یادگیری می‌گذارند.

سهم تفاوت‌های فردی

توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان یکی از عوامل بسیار مهمی است که باید در همراهی هوشمندانه با دانش‌آموزان رعایت شود. تفاوت‌های فردی هر دانش‌آموز موجب می‌شود در شیوه‌ی یادگیری، با همتایانش متفاوت باشد. دانش‌آموزی با شیوه‌های تصویری و تصویرسازی بهتر یاد می‌گیرد؛ درحالی‌که دانش‌آموز دیگر روش‌های شنیداری برایش سودمندتر است. این تفاوت‌‌ روش‌ها از تفاوت قوه‌ی ادراکی آن‌ها نشئت می‌گیرد. هیچ معیاری برای برتری شیوه‌ای بر شیوه‌ی دیگر وجود ندارد. هدفْ شناسایی نوع خاص یادگیری دانش‌آموز است تا با دستیابی به این شناخت، راهکار‌های متناسب با همان شیوه را در پیش بگیرد. والدین می‌توانند به شناسایی روش فردی آن‌ها کمک کنند و تأثیر مهمی در این زمینه دارند. مجموعه‌ای از عادت‌های فردی او را برای شناخت شیوه‌ی یادگیری و ارتباط او با جهان اطراف در نظر بگیرید. به‌‌سادگی می‌توانید نوع تعامل او با پدیده‌های اطراف را از کارهای روزمره‌اش تشخیص بدهید.

منبع:  www.edutopia.org

مطالب مرتبط