ترازهای مختلف در کنکور99 هردرس را چند درصد زدند ؟ ریاضی وتجربی

در صفحه شخصی هر دانش آموز می‌تواند سطح دشواری هر درس را از نظر خودش بنویسد. همچنین می‌تواند برمبنای کلید‌های پیشنهادی درصدهای خود را محاسبه کند و در همانجا وارد کند. چند نمونه از این جدول‌ها را در پای

ترازهای مختلف در کنکور99 هردرس را چند درصد زدند ؟ ریاضی وتجربی


در صفحه شخصی هر دانش آموز می توانستند سطح دشواری هر درس را از نظر خودش بنویسند. همچنین می تواند برمبنای کلید های پیشنهادی درصدهای خود را محاسبه کند و در همانجا وارد کند. 


جمع بندی نظر دانش آموزان در بازه های ترازی مختلف را به اطلاع شما می رسانیم. 


 جدول جمع بندی نظرات دانش آموزان  

 بازه های ترازی و چند از 10  - کنکور نظام جدید تجربی

اگر به اعداد پارسال توجه کنید متوجه می شوید خوداظهاری دانش آموزان فقط در برخی درس ها یک واحد در کارنامه نهایی دانش آموزان با پیش بینی خودشان متفاوت و کمتر بود . در اکثر درس ها خود اظهاری دانش آموزان با آنچه در واقیعت اتفاق افتاد یکسان بود.


مطالب مرتبط