چرا پیش‌خوانی درس‌های سال آینده مهم است؟

تابستان امسال تابستان مهمی است؛ زیرا با توجه به نامعلوم‌بودن وضعیت ویروس کرونا، مشخص نیست در سال آینده آموزش در مدرسه به‌صورت حضوری باشد یا با روش‌های دیگری بیاموزید.

چرا پیش‌خوانی درس‌های سال آینده مهم است؟

تابستان امسال تابستان مهمی است؛ زیرا با توجه به نامعلوم‌بودن وضعیت ویروس کرونا، مشخص نیست در سال آینده آموزش در مدرسه به‌صورت حضوری باشد یا با روش‌های دیگری بیاموزید. به همین دلیل دانش‌آموزان سخت‌کوش و کسانی که برای آینده‌ی خود موفقیت را نشانه رفته‌اند، به دنبال راه چاره هستند.

تابستان مهمی را در پیش دارید؛ چراکه عملکرد شما در تابستان چراغ راهی برای شروع سال تحصیلی شما خواهد بود. اگر چند قدم جلوتر باشید، می‌توانید خود را برای هر وضعیتی آماده باشید.

پیش‌خوانی کنید. دو یا سه درس از سال آینده‌ی خود را انتخاب کنید و در تابستان با کمک کتاب‌های کمک‌آموزشی یا فیلم‌های سایت کانون تمرین کنید. آزمون‌های کانون و کتاب تابستان با نگرش پیش‌خوانی درس‌های سال آینده طراحی شده است.

با این کار برای هر اتفاقی آماده خواهید بود. چند قدم جلوبودن آرامش‌بخش است.

منبع :