روش مطالعه‌ی کاربردی برای درس زیست‌شناسی

همان طور که می‌دانید زیست‌شناسی اصلی‌ترین درس در رشته‌ی تجربی است و ضریب بالایی در تمام زیر گروه‌های تجربی دارد.

روش مطالعه‌ی کاربردی برای درس زیست‌شناسی
  • همان طور که می‌دانید زیست‌شناسی اصلی‌ترین درس در رشته‌ی تجربی است و ضریب بالایی در تمام زیر گروه‌های تجربی دارد. تجربه‌ی چندین ساله نشان داده است که روش زیر در مطالعه‌ی زیست‌شناسی بسیار جامع و مؤثر بوده است، اما در نهایت این روش‌ها با توجه به شاخص شخصیتی هر دانش‌آموز نتیجه می‌دهد.

زیست را برای مطالعه به 5 بخش تقسیم می‌کنیم:

  •   1.متن‌های کتاب درسی: برای مطالعه‌ی موثر متن کتاب، تندخوانی و مرور با استفاده از سه روش زیر را به شما پیشنهاد می‌کنم:

  • اگر هر گفتار را در n ساعت یک بار مطالعه می‌کنید، حال می‌خواهید همان گفتار را در همان n ساعت 3 بار مطالعه کنید. در دور اول به حالت روزنامه‌وار مطالعه کنید و زیر نکات مهم را با یک مداد مشکی خط بکشید. دور دوم با دقت کمی بیشتر مطالعه انجام کنید و زیر نکاتی که هنوز برای شما مهم است یا یک خودکار قرمز مشخص کنید. دور سوم مطالعه‌ی مجدد بر روی نکاتی که باز هم برای شما مهم است یک هایلایت سبز بکشید.

استفاده از مداد، خودکار و هایلایت باعث می‌شود تمرکز شما بالا برود و حواس‌پرتی کاهش پیدا کند. در هر بار مطالعه، مفاهیم ملموس‌تر و قابل‌فهم‌تر می‌شود و قطعاّ نکات مهم در دور سوم از دور اول کم‌تر و دور دوم از دور اول کم‌تر است.

 2.قیدهای ضروری: در زیست‌شناسی قیدهایی هستند که با تغییر آن‌ها، در معنی و مفهوم جمله تغییر ایجاد می‌شود و بهتر است آن‌ها را در متن با هایلایت زرد مشخص کنید. در سال‌های اخیر تست‌های زیادی در کنکور ار بخش قیدها مطرح شده است.

کلمات مشابه

تفاوت ها

شباهت ها

-----و-----3.مشابه‌ها: در زیست‌شناسی کلمات و عبارات مشابه زیادی وجود دارد. برای اینکه در تست‌ها دچار اشتباه نشویم از قاعده‌ی زیر استفاده می‌کنیم و با مرور چندین‌باره‌ی این برگه‌ها، اشتباهات ناشی از شباهت را کاهش می‌دهیم.

  4.نمودارها، شکل‌ها و جدول‌ها: برای یادگیری کامل نمودارها، شکل‌ها و جدول‌ها چند راه‌حل پییشنهاد می‌شود:

الف) استفاده از حافظه‌ی تصویری

  • کشیدن تصاویر به صورت بازیابی

  • چسباندن به دیوار یا جایی در معرض دید به صورت تناوبی

د)گذاشتن کلید یا نام رمزی

  5.مباحث مرتبط: در کتاب‌های دهم، یازدهم و دوازدهم فصل‌ها و یا مباحث مرتبطی وجود دارد. داخل یک دفتر مباحث مرتبط را نوشته و چفت‌های ارتباطی و گره‌های اصلی را مشخص کنید تا در سؤالات ترکیبی دچار مشکل نشوید.