بررسی چرخه تبرید در نمودار P-H دیاگرام

نمودار P-H دیاگرام از 2 خط تشکیل شده است که خط عمودی مربوط به فشار مبرد و خط افقی مربوط به آنتالپی آن در هر یک از قسمت‌های سیستم می‌باشد.در این قسمت به بررسی هر یک از قسمت‌های نمودار می‌پردازیم.

بررسی چرخه تبرید در نمودار P-H دیاگرام

سیستم تبرید تراكمی از ٤ بخش اصلی كمپرسور (تراكم كننده)، كندانسر (تقطیر كننده)، شیر انبساط (كاهش فشار و تنظیم میزان جریان مبرد) و اواپراتور (تبخیر كننده) تشکیل شده است.

نمودار P-H دیاگرام از ٢ خط تشكیل شده است كه خط عمودی مربوط به فشار مبرد و خط افقی مربوط به آنتالپی آن در هر یك از قسمت‌های سیستم می‌باشد.

در این قسمت به بررسی هر یك از قسمت‌های نمودار می‌پردازیم:


خط ١ تا ٢:
این قسمت مربوط به كمپرسور می‌باشد. در واقع گاز ورودی از اواپراتور به كمپرسور، با تراكم در كمپرسور با دما و فشار زیاد به سمت كندانسر رانده می‌شود كه این عمل به صورت انتروپی ثابت می‌باشد.

خط ٢ تا ٣:

این بخش مربوط به كندانسر می‌باشد. در واقع گاز مبرد خروجی با دما و فشار زیاد از كمپرسور وارد این قسمت شده و در فشار ثابت با از دست دادن انتالپی، به مایع تبدیل می‌شود.

خط ٣ تا ٤:

در این قسمت مایع مبرد خروجی از كندانسر وارد شیر انبساط می‌گردد و با كاسته شدن از فشار آن، دمای آن نیز کم می‌شود.

خط ٤ تا ١:

این قسمت مربوط به اواپراتور است. در واقع مایع مبرد كه به صورت دو فازی وارد این قسمت شده است با گرفتن گرمای محیط در فشار به بخار تبدیل می‌شود و دوباره وارد كمپرسور می‌شود تا سیكل تكرار شود.

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید