سطح دشواری درس جامعه شناسی آزمون 11بهمن کنکوری و متوسطه 2

سبز نسبتا ساده: نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد ساده است.

سطح دشواری درس جامعه شناسی آزمون 11بهمن کنکوری و متوسطه 2

سطح دشواری درس جامعه شناسی آزمون 11بهمن کنکوری و متوسطه 2

رنگ ها در هر  سیستم چند از ده به چه معنا است؟

آبي  ساده: نسبت به چند از ده در آزمون، دو واحدساده است.

سبز نسبتا ساده:  نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد ساده است.

سفیدمنطبق:  منطبق با چند از 10 درس در آزمون بوده است.

 زرد  نسبتا دشوار:  نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد دشوار است.

قرمز دشوار: نسبت به چند از ده این درس در آزمون دو واحد دشوار است.

در قسمت زیر وضعیت پاسخگویی دانش آموزان در مقاطع مختلف  به این درس را می بینید:

وضعیت پاسخگویی به این درس در مقاطع مختلف همانطور که در قسمت پایین می بینید، مختلف است:در مقطع دوازدهم در تراز 4750توانسته اند، طبق پیش بینی به سوالات پاسخ دهند. اما در سه تراز دیگر این درس یک واحد دشوارتر شده است.

در مقطع فارغ التحصیل این درس در مجموع دشوارتر از حد انتظار بوده است. در تراز 4750 یک واحد دشوارتر و در سه تراز دیگر دو واحد

 دشوارتر از حد انتظار بوده است.

اما در مقطع یازدهم این درس آسان تر از حد انتظار بوده است. در هر 4تراز این درس یک واحد آسانتر شده است.

مقطع دهم انسانی روندی متفاوت داشته است. در دو تراز بالا طبق پیش بینی دانش آموزان توانسته اند به سوالات پاسخ دهند. اما در 

تراز5500 و 4750 یک واحد دشوارتر شده است.

پیشنهاد می شود برای آشنایی با سوالات چالشی به این دو مقطع مراجعه کرده و سوالات را برای خودتان بررسی و تحلیل کنید.

 در مجموع ،با این تحلیل بهتر است به آزمون خود دوباره مراجعه کرده و ببینید وضعیت شما در این درس چگونه می باشد و پیش بینی 

خود را برای آزمون بعدی انجام دهید.

سطح این درس در آزمون 11 بهمن برای شما چگونه بوده و  چند تا از 10 سوال را پاسخ صحیح داده ‏اید؟