نکات ریاضی2_ آزمون 25 بهمن 98

زاویه‌هایی که با چرخش ایجاد می‌شوند می‌توانند از 180 درجه بیش‌تر شوند و هر مقداری باشند.

نکات ریاضی2_ آزمون 25 بهمن 98

نکات ریاضی2 برای آزمون 25 بهمن 98