پرونده‌ی هنر: کوبیسم: تحلیلی و ترکیبی

کوبیسم نوعی جنبش هنری است که ژرژ براک و پیکاسو بنیان‌گذار آن بودند. بسیاری از مفسران و کارشناسان از این جنبش هنری با نام انقلاب در هنر مدرن یاد می‌کنند.

پرونده‌ی هنر: کوبیسم: تحلیلی و ترکیبی

کوبیسم نوعی جنبش هنری است که ژرژ براک و پیکاسو بنیان‌گذار آن بودند. بسیاری از مفسران و کارشناسان از این جنبش هنری با نام انقلاب در هنر مدرن یاد می‌کنند. واژه‌ی کوبیسم از ریشه‌ی cube به‌معنای مکعب گرفته شده است؛ اما تقلیل کوبیسم به بازی‌ مکعب‌ها به‌قول دیوید هاکنی، نقاش برجسته‌ی معاصر، ادراکی سیه‌روز و بدگزینش‌شده است.


کوبیسم به دو مرحله‌ تقسیم می‌شود:

۱. کوبیسم تحلیلی آثار کوبیستی پیش از سال ۱۹۱۲ (۱۹۱۰ تا ۱۹۱۲) پیکاسو و براک را در بر می‌گیرد. در کوبیسم تحلیلی فرم‌ها تا سرحد ساختارهای هندسی‌شان تجزیه می‌شوند و تحلیل می‌روند و رنگ نیز به حداقل می‌رسد.

۲. کوبیسم ترکیبی آثار ۱۹۱۲ به بعدِ پیکاسو و براک و خوان گِری را شامل می‌شود. در کوبیسم ترکیبی، رنگ بیشتر به کار می‌رود و فرم‌ها تزیینی‌تر هستند. پیکاسو و براک در این دوره (۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴) با استفاده از چسباندن عناصری مانند حروف استنسیل یا بُریده‌های روزنامه بر روی بوم، کولاژ تولید کردند.


منبع :