آزمون 30 سوالی زیست شناسی پایه ویژه آمادگی آزمون 25 بهمن

در این مطلب یک آزمون 30 سوالی زیست شناسی پایه ویژه آمادگی آزمون 25 بهمن را مشاهده می‌کنیم که توسط علیرضا پیروزی تنظیم شده است...

آزمون 30 سوالی زیست شناسی پایه ویژه آمادگی آزمون 25 بهمن

علـــیرضا پیروزی

دانشجوی پزشکی دانشگاه گرگان 

در این مطلب یک آزمونــــک 31 سوالـــی آورده شده است که این ســــوالات شامل فصـــل ایمنی و تنظیم یاخته زیست شناسی یازدهم می باشد.

همچنین شایان ذکر اســـت که این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی آزمــــون 25 بهمـــن تنظیم شده است.

برای نمونه یــــک سوال از این مجموعه در ذیل آورده شــــده اســــــت : 


 ویژگـــی های این آزمونک : 

* پوشش حداکثــری مطالب زیست شناسی پایه آزمون 25 بهمن 

* دارای هر سه سطح سوالات چالشی ، متوسط و آسان

* پاسخنامـــه تشریــــحی جامع 


توجه : آزمونک به همراه پاسخنامه تشریحی در قالب فایل PDF به پیوست آورده شده است.


                                                             استفاده از خدمات مشاوره پشتیبان ویژه :                     

                                                تماس با 02186121706 و یا ارسال عدد 6 به سامانه 5000116463