دانلود برگه‌‌های نظرخواهی 25 بهمن 98

سه آزمون 25 بهمن، 9 اسفند و 23 اسفند در پروژه پنجم هستند، هدف اصلی این پروژه مطالعه درس‌های نیم‌سال دوم دوازدهم است. برنامه اصلی مطالعاتی شما در پروژه پنجم چیست؟

دانلود برگه‌‌های نظرخواهی 25 بهمن 98


قسمتی از متن نظرخواهی:

4 پـروژه ی برنامه ی راهبردی از امروز تا کنکور

  برنامه ی پروژه های کنونی و پروژه های بعدی به شرح زیر است:

· پروژه‌ي پنجم( بهمن و اسفند): شروع درس‌هاي نيم‌سال دوم + درس‌هاي پايه + 23 اسفند:جمع بندی نیمه ی اولِ نیم سال دوم

 · پروژه‌ي ششم(فروردین،دوره‌ي طلايي نوروز):  1-دوره‌ي درس‌هاي پايــه (7 فروردين)

                                                            2-دوره‌ي درس‌هاي نیم سال اول دوازدهم(15 فروردين)

· پروژه‌ي هفتم(ارديبهشت): پايان درس‌هاي نيم‌سال دوم + تاكيد بر درس‌هاي عمومي

· پروژه‌ي هشتم(خرداد و تیر): جمع‌بندي آموخته‌ها و آمادگي جهت شركت دركنكور سراسري