یادگیری از طریق کامنت‌ها (منطبق با آزمون 25 بهمن ) لیست مباحث

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند

یادگیری از طریق کامنت‌ها (منطبق با آزمون 25 بهمن ) لیست مباحث

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

موضوع یادگیری از طریق کامنت ها یکی از جذاب ترین موضوعات درسی است که در سایت کانون مطرح است چرا که شما با خواندن این پرسش و پاسخ های مطرح شده، از سایر دانش آموزان مطالب درسی را می آموزید،بدون شک یکی از بهترین کسانی که میتواند مطلبی را به شما بیاموزد همان دانش آموز هم مقطع خودتان است زیرا زبان یکدیگر را بهتر میفهمید و با مشکلات یکدیگر آشنایی بیشتری دارید،ما در سایت کانون برای کمک به این کار هر روز کامنت های منتخب یک درس را مطابق برنامه ی راهبردی  و به تفکیک مباحثی که در آزمون خواهد آمد آماده میکنیم و برای استفاده ی شما عزیزان در سایت بارگذاری میکنیم.

برای اینکه شما دروس و مباحث بارگذاری شده و مباحثی که در آینده بارگذاری میشوند را در یک مطلب مشاهده کنید ما لیست زیر را برای شما آماده کرده ایم،این لیست هر روز به روزرسانی میشود و پس بارگذاری هر مطلب،نوشته ی آن به رنگ آبی در می آید و میتوانید با لمس آن به صفحه ی مطلب مربوطه هدایت شوید.

*اعداد در مقابل هر مبحث دفعات بارگذاری مطالب مربوط به آن مبحث را نشان میدهد.


درسمبحثمنطبق با کتاب سال:منطبق با برنامه راهبردی آزمون های سال:تعداد نکته و پرسش مطرح شدهتعداد پاسخ مطرح شدهتاریخ بارگذاری مطلب:
ادبیات

قرابت معناییکتاب های سال دوازدهم و پایهآزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)9 پرسش
17 پاسخ
1398/11/20
قرابت معنایی (2)
کتاب های سال دوازدهم و پایه
آزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)
7 پرسش
15 پاسخ
1398/11/23
آرایه های ادبیکتاب های سال دوازدهم و پایهآزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)10 پرسش
12 پاسخ
1398/11/13
آرایه های ادبی (2)
کتاب های سال دوازدهم و پایه
آزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)
9 پرسش
22 پاسخ
1398/11/16
آرایه های ادبی (3)
کتاب های سال دوازدهم و پایه
آزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)
11 پرسش
20 پاسخ
1398/11/20
آرایه های ادبی (4)کتاب های سال دوازدهم و پایهآزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)10 پرسش
29 پ
1398/11/23
دستور زبانکتاب های سال دوازدهم و پایهآزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)7 پرسش
19 پاسخ
1398/11/13
دستور زبان (2)
کتاب های سال دوازدهم و پایه
آزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)
16 پرسش
26 پاسخ
1398/11/16
دستور زبان (3)
کتاب های سال دوازدهم و پایه
آزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)
7 پرسش
17 پاسخ
1398/11/20
ریاضیمشتقکتاب سال دوازدهمآزمون 25 بهمن دوازدهم ریاضی و تجربی23 پرسش
56 پاسخ
1398/11/16
مشتق(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 25 بهمن دوازدهم ریاضی و تجربی
25 پرسش
56 پاسخ
1398/11/19
معادله و نامعادلهکتاب سال دهمآزمون 25 بهمن دهم ریاضی و تجربی24 پرسش
62 پاسخ
1398/11/19
عبارات جبری
کتاب سال دهم
آزمون 25 بهمن دهم ریاضی و تجربی
12 پرسش
26 پاسخ
1398/11/19

توابع نمایی و لگاریتمیکتاب سال یازدهمآزمون 25 بهمن یازدهم ریاضی18 پرسش
55 پاسخ
1398/11/19
فیزیکنوسان و موجکتاب سال دوازدهمآزمون 25 بهمن دوازدهم ریاضی و تجربی7 پرسش
9 پاسخ
1398/11/13
نوسان و موج(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 25 بهمن دوازدهم ریاضی و تجربی
7 پرسش
9 پرسش
1398/11/20
الکتریسته ی ساکنکتاب سال یازدهمآزمون 25 بهمن دوازدهم ریاضی و تجربی1 نکته
و
8 پرسش
8 پاسخ
1398/11/13
جریان الکتریکیکتاب سال یازدهمآزمون 25 بهمن یازدهم  ریاضی وتجربی1 نکته
و
7 پرسش
7 پاسخ
1398/11/13
جریان الکتریکی(2)
کتاب سال یازدهم
آزمون 25 بهمن یازدهم  ریاضی وتجربی
6 پرسش
9 پاسخ
1398/11/20
کار و انرژیکتاب سال دهمآزمون 25 بهمن دهم و دوازدهم ریاضی وتجربی6 پرسش
6 پاسخ
1398/11/13
شیمی
شیمی جلوه ای از هنرکتاب سال دوازدهمآزمون 25 بهمن دوازدهم ریاضی وتجربی6 پرسش
8 پاسخ
1398/11/15
در پی غذای سالمکتاب سال یازدهمآزمون 25 بهمن یازدهم ریاضی وتجربی8 پرسش
8 پاسخ
1398/11/15
در پی غذای سالم (2)
کتاب سال یازدهم
آزمون 25 بهمن یازدهم ریاضی وتجربی
1 نکته
و
6 پرسش
8 پاسخ
1398/11/22

قدر هدایای زمین را بدانیم

کتاب سال یازدهم

آزمون 25 بهمن دوازدهم ریاضی وتجربی
6 پرسش
10 پاسخ
1398/11/15
رد پای گازهاکتاب سال دهمآزمون 25 بهمن دهم و دوازدهم ریاضی و تجربی11 پرسش
11 پاسخ
1398/11/15
رد پای گازها (2)
کتاب سال دهم
آزمون 25 بهمن دهم و دوازدهم ریاضی و تجربی
6 پرسش
7 پاسخ
1398/11/22
فصول 1 و 2
کتاب سال دهم
آزمون 25 بهمن دوازدهم ریاضی و تجربی
6 پرسش
11 پاسخ
1398/11/15
زیست شناسی

از ماده به انرژیکتاب سال دوازدهمآزمون 25 بهمن دوازدهم  تجربی4 پرسش
6 پاسخ
1398/11/14
از ماده به انرژی(2)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 25 بهمن دوازدهم  تجربی
17 پرسش
17 پاسخ
1398/11/19
از ماده به انرژی(3)
کتاب سال دوازدهم
آزمون 25 بهمن دوازدهم  تجربی
38 پرسش99 پاسخ
1398/11/21
ایمنیکتاب سال یازدهمآزمون 25 بهمن دوازدهم و یازدهم تجربی1 نکته
و
11 پرسش
16 پاسخ
1398/11/12
ایمنی (2)
کتاب سال یازدهم
آزمون 25 بهمن دوازدهم و یازدهم تجربی
10 پرسش
22 پاسخ
1398/11/14
ایمنی (3)
کتاب سال یازدهم
آزمون 25 بهمن دوازدهم و یازدهم تجربی
14 پرسش
14 پاسخ
1398/11/19
ایمنی (4)
کتاب سال یازدهم
آزمون 25 بهمن دوازدهم و یازدهم تجربی
38 پرسش
39 پاسخ
1398/11/21
تقسیم یاختهکتاب سال یازدهمآزمون 25 بهمن دوازدهم و یازدهم تجربی12 پرسش
13 پاسخ
1398/11/12
گردش موادکتاب سال دهمآزمون 25 بهمن دهم تجربی1 نکته
و
14 پرسش
28 پاسخ
1398/11/12
گردش مواد (2)
کتاب سال دهم
آزمون 25 بهمن دهم تجربی
7 پرسش
22 پاسخ
1398/11/14
گردش مواد (3)
کتاب سال دهم
آزمون 25 بهمن دهم تجربی
7 پرسش
7 پاسخ
1398/11/19
تبادلات گازی
(تنفس)

کتاب سال دهمآزمون 25 بهمن دهم تجربی2 نکته
و
5 پرسش
7 پاسخ
1398/11/12
تبادلات گازی
(تنفس)_(2)

کتاب سال دهم
آزمون 25 بهمن دهم تجربی
18 پرسش
28 پاسخ
1398/11/14
تبادلات گازی
(تنفس)_(3)

کتاب سال دهم
آزمون 25 بهمن دهم تجربی
9 پرسش
10 پاسخ
1398/11/21
عربی
ترجمهکتاب های سال دوازدهم و پایهآزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)2 نکته
و
7 پرسش
12 پاسخ
1398/11/22
قواعدکتاب های سال دوازدهم و پایهآزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)9 پرسش
13 پاسخ
1398/11/15
قواعد (2)
کتاب های سال دوازدهم و پایه
آزمون 25 بهمن دوازدهم(کلیه رشته ها)
6 پرسش
11 پاسخ
1398/11/22در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید