سؤال چالشی زیست‌شناسی سجاد حمزه پور- مخصوص 11 بهمن+پاسخ

سؤال چالشی زیست‌شناسی سجاد حمزه پور- مخصوص 11 بهمن- قابل مشاهده در لینک بالا:

سؤال چالشی زیست‌شناسی سجاد حمزه پور- مخصوص 11 بهمن+پاسخ

دوازدهمی های عزیز سلام

سجاد حمزه‌پور (رتبة 18 کنکور تجربی 98) و از ویراستاران زیست‌شناسی آزمون‌های کانون سؤال چالشی زیر را برای به چالش کشیدن شما عزیزان و مشارکتتان در فرایند یادگیری از همتایان از طریق کامنت طراحی کرده است.

پاسخ:

گزینه «3» درست است.

موارد «الف» و «د» صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) در گیاهان تک‌لپه، تراکم دسته‌های آوندی در سمت روپوست بیش‌تر است. هم‌چنین با توجه به شکل 18 فصل 6 دهم، امکان تماس آوند آبکش با عناصر آوندی برخلاف تراکئیدها وجود ندارد.

ب) در یاخته کلانشیم، پلاسمودسم مشاهده می‌شود. با توجه به شکل 5 فصل 6 دهم، می‌توان گفت که غشای پایه در تماس با تیغه میانی می‌باشد.

ج) آوندهای آبکشی پسین توسط بن آوندساز تشکیل می‌شود، درحالی که دیگر اجزای پوست درخت توسط بن‌لاد چوب‌پنبه ساز تشکیل می‌شوند. پس همه شان توسط یک نوع بن‌لاد نیستند، بلکه انواعی از بن‌لاد هستند. 

د) بافت نرم‌آکنه‌ای مغز ساقه دولپه‌ای‌ها را پر می‌کند. یکی از ویژگی‌های این بافت، نفوذپذیری این یاخته‌ها به آب است.

موفق و کامیاب باشید.