بازیابی به کمک صفحه‌ی شخصی پشتیبان

شاید برایتان عجیب باشد که صفحه‌ی شخصی پشتیبانتان در امر بازیابی چه کمکی به شما خواهدکرد.

بازیابی به کمک صفحه‌ی شخصی پشتیبان

شاید برایتان عجیب باشد که صفحه‌ی شخصی پشتیبانتان‌ در امر بازیابی چه کمکی به شما خواهدکرد. در فاصله‌ی هر دو‌ آزمون‌ پشتیبان‌ها  طبق مبحث و ماهیت آزمون از هر درس، حداقل ده سوال طرح می‌کنند و در صفحه‌ی شخصیشان‌ قرار می‌دهند.  عموما این سوالات، سوالات چالشی، پرنکته، پرتکرار و بااهمیت مبحث مورد آزمون هستند.

به کمک این سوالات می‌توان مبحث مورد آزمون‌ را در آن درس مرور و بازیابی کرد و در نهایت به جمع‌بندی آن مبحث رسید. حتما به سراغ صفحه‌ی شخصی پشتیبانتان بروید و این سوالات را حل کنید تا بتوانید بازیابی موفقی از درس مورد تمرین داشته باشید و موفقیت را از آن خود سازید.

مطالب مرتبط