جلسه‌ی 5 نفره‌ی ماه بهمن، یک هم‌اندیشی بی‌نظیر

جلسات 5 نفره در هر فصل برگزار می‌شود و متناسب با زمان هر جلسه، مطالبی مرتبط بیان می‌شود.

جلسه‌ی 5 نفره‌ی ماه بهمن، یک هم‌اندیشی بی‌نظیر

جلسات ۵ نفره در هر فصل برگزار می‌شود و متناسب با زمان هر جلسه، مطالبی مرتبط بیان می‌شود.

اواسط زمستان هم جلسه‌ی ۵نفره‌ی ماه بهمن را خواهیم داشت که مطالب مهم در این جلسه پایان نیم‌سال اول، آغاز نیم‌سال دوم و همچنین مطالب مربوط به دوران طلایی نوروز خواهد بود.

در این جلسه دستاوردهای هر دانش‌آموز که در فاصله‌ی جلسه‌ی ۵نفره‌ی پاییز تاکنون به دست آورده است ارائه می‌شود و روش مطالعه برای دستاوردهایش را بیان می‌کند.

با توجه به اهمیت جلسات و همچین ارتباط بهتر پشتیبان با دانش‌آموز و والدین، حضور والدین الزامی است تا هم دستاوردهای فرزندشان را ببینند و بشنوند و هم تشویقی برای دانش‌آموزان باشند.

در این جلسه نقاط ضعف هم بیان می‌شود و با توجه به نوع درس، راهکاری مناسب برای آن ارائه می‌شود. شنیدن راهکار افراد دیگر در پیشرفت دانش‌آموز بسیار موثر است و هر راهکار برای دیگران هم ممکن است قابل استفاده باشد.

مطلب دیگر در این جلسه بررسی کارنامه‌ی ۵ نوع درس و پروژه‌ای است و با توجه به عملکرد دانش‌آموز در آزمون‌های گذشته، باید برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شود. کارنامه‌ی بسیار خوب و مهم دیگر کارنامه‌ی نردبانی است. از دانش‌آموزان خواسته می‌شود که در هر آزمون کارنامه‌ی نردبانی خود را تکمیل کنند تا بدانند در کجا قرار دارند و به کجا می‌خواهند برسند.

می‌توان گفت با آغاز نیم‌سال دوم فرصت شروعی دیگر در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است و باید  نهایت استفاده را از آن ببرند. از ابتدای نیم‌سال دوم بهتر است درس‌های این نیم‌سال را کامل بخوانند و سعی کنند تست‌های کتاب تستی را که در اختیار دارند به‌ طور کامل کار کنند. نیم‌سال دوم بهترین فرصت برای جبران و پیشرفت است.