معادلات درجه دوم(ریاضی)-سوالات پیشنهادی رتبه27انسانی-11بهمن

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه27انسانی را ویژه آمادگی در آزمون11بهمن باهم مشاهده می‌کنیم...

معادلات درجه دوم(ریاضی)-سوالات پیشنهادی رتبه27انسانی-11بهمن

زینب صالح زاده 

رتبه 27 منطقــه2 - دانشجوی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث معادلات درجه دوم از درس ریاضی   

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 11بهمن تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی زینب صالح زاده را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                     پشتیبـــــــــان ویـــــــژه