شاخص‌های اقتصادی(اقتصاددهم)-سوالات پیشنهادی رتبه7انسانی-11بهمن

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه7انسانی را ویژه آمادگی در آزمون11بهمن باهم مشاهده می‌کنیم...

شاخص‌های اقتصادی(اقتصاددهم)-سوالات پیشنهادی رتبه7انسانی-11بهمن

کیمیا طهماسبی 

رتبه 7 منطقــه3 - دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث شاخص های اقتصادی از درس اقتصاد دهم  

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 11بهمن تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی کیمیا طهماسبی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                     پشتیبـــــــــان ویـــــــژه