درک مطلب(عربی)-سوالات پیشنهادی رتبه 34 تجربی-11بهمن

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه34تجربی را ویژه آمادگی در آزمون11بهمن باهم مشاهده می‌کنیم...

درک مطلب(عربی)-سوالات پیشنهادی رتبه 34 تجربی-11بهمن

مژگان قائدرحمتی

رتبه34 منطقــه2 - دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث درک مطلب عربی 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 11بهمن تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی مژگان قائدرحمتی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                     پشتیبـــــــــان ویـــــــژه