فصل دوم(زیست دهم)-سوالات پیشنهادی رتبه 2 تجربی-11بهمن

در این مطلب روش مطالعه و سوالات پیشنهادی رتبه2 تجربی را ویژه آمادگی در آزمون11بهمن باهم مشاهده می‌کنیم...

فصل دوم(زیست دهم)-سوالات پیشنهادی رتبه 2 تجربی-11بهمن

عرفان آق 

رتبه 2 منطقــه2 - دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث فصل دوم از درس زیست شناسی دهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 11بهمن تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی عرفان آق  را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                    پشتیبـــــــــان ویـــــــژه

فایل های ضمیمه

فصل دوم(زیست دهم)-سوالات پیشنهادی رتبه2تجربی-11بهمن

مطالب مرتبط