فیلم ویژگی‌ها و منطق برنامه آزمون11 بهمن دهم و یازدهم هنرستان

در این فیلم می‌توانید ویژگی‌های و منطق برنامه آزمون 11 بهمن را مشاهده کنید.

فیلم ویژگی‌ها و منطق برنامه آزمون11 بهمن دهم و یازدهم هنرستان

در این فیلم می‌توانید اطلاعات لازم در مورد ویژگی‌های آزمون 11 بهمن برای رشته‌های مختلف و همچنین منطق برنامه‌ی آزمون‌ رشته‌های مختلف را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

منطق برنامه آزمون 11 بهمن