تخفیف ویژه در اپلیکیشن اسنپ برای کانونی‌ها در روز آزمون

تخفیف ویژه اسنپ فود برای اولین سفارش غذا و 20 درصد تخفیف برای 2 بار استفاده (رفت و برگشت ) از اسنپ در روز آزمون

تخفیف ویژه در اپلیکیشن اسنپ برای کانونی‌ها در روز آزمون