مشاوره تحصیلی توسط رتبه‌های برتر کنکور (پشتیبان‌های ویژه)

در این مطلب با پشتیبانان ویژه و ویژگی‌های آنان و خدماتی که به دانش آموزان ارایه می‌دهند آشنا می‌شوید...

مشاوره تحصیلی توسط رتبه‌های برتر کنکور (پشتیبان‌های ویژه)

کنکوری های 99 !

  • آیا می دانید نفرات برتر کشور رشته های ریاضی، تجربی و انسانی در کنکور 98پشتیبان ویژه داشته اند؟

  • آیا می دانید رتبه های برتر دروس خود را چگونه مطالعه می کردند؟

  • آیا می دانید تکنیک ها و نکات تستی ای که رتبه های برتر استفاده می کردند، چه چیزهایی هستند؟

  • آیا می دانید رتبه های برتر چگونه برنامه هفتگی خود را تنظیم می کردند؟


پشتیبان ویژه کسی است که خود در کنکور موفق بوده باشد و به خوبی می تواند تجربیات خود را به دانش آموزان منتقل سازد.

* پشتیبان ویژه کانون به عنوان رتبه برتر کنکور و دانشجوی دانشگاه های تهران این شرایط را دارد و برای اطمینان بیشتر می توان نتایج پیشرفت دانش آموزانی که از ایشان مشاوره گرفته است را بررسی کرد.

  • * کانون اطلاعات دقیق هر پشتیبان ویژه را در اختیار شما قرار می دهد . رتبه ، دانشگاه ، رشته و سال ورود برای همگان در دسترس است.