سطوح شایستگی‌های انجام کار

به مجموعه‌ای از دانش و مهارت و نگرش که طبق استاندارد، برای انجام کارها و وظیفه‌ها لازم است، شایستگی می‌گویند.

سطوح شایستگی‌های انجام کار

به مجموعه‌ای از دانش و مهارت و نگرش که طبق استاندارد، برای انجام کارها و وظیفه‌ها لازم است، شایستگی‌ می‌گویند. در حوزه‌ی فنی‌وحرفه‌ای، شایستگی به سه دسته‌ی فنی و غیرفنی و عمومی تقسیم می‌شود.

بدون توجه به این موضوع که وظیفه یا تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود، در هر سازمانی، کار مشخصی موردانتظار است. میزان انتظار از هر فرد در محیط کاری را سطح شایستگی موردانتظار می‌گویند که معیاری برای ارزشیابی است. معمول‌ترین سطح‌بندی در این‌باره شامل چهار سطح است:

سطح 1) دانستی‌های پایه، آگاهی و توانایی انجام کار تحت سرپرستی سطح پایه، فهرست‌کردن، تشخیص، سؤال‌کردن، توانایی کسب اطلاعات و نیازمند سرپرست‌بودن.

سطح 2) دانش فنی انجام کار، توانایی انجام کار بدون سرپرستی به‌طور مستقل،‌ توصیف،‌ مشارکت،‌ توضیح، کار با استفاده از خطوط راهنما و تشخیص زمان ارجاع به راهنما.

سطح 3) ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه‌ریزی و تحلیل، پاسخ‌گویی در برابر کارهای خود، سروکارداشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت‌ها، کشف راه‌های افزایش مشارکت خود و دیگران، فراهم‌کردن خطوط راهنما و هدایت، ارائه‌ی شایستگی‌ به دیگران، تعیین چشم‌انداز بیرونی.

سطح 4) خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب‌یابی، هدایت و راهنمایی دیگران، اقتباس چشم‌انداز بلندمدت.

منبع :