امروز که فرزندانم را به حوزه‌ی آزمون بردم

امروز که فرزندانم را به حوزه‌ی آزمون بردم، به تجربه‌های سال‌های قبل که آزمون می‌دادند، فکر کردم.

امروز که فرزندانم را به حوزه‌ی آزمون بردم

امروز که فرزندانم را به حوزه‌ی آزمون بردم، به تجربه‌های سال‌های قبل که آزمون می‌دادند، فکر کردم. جدای از نتیجه‌ها و نمره‌های آن‌ها و فراز و نشیب‌ها، شناخت‌ درستی از وضعیت درسی آن‌ها پیدا کرده‌ام و در هر دوره‌ای متوجه شدم که روی چه مباحثی باید بیشتر کار کنند و در کدام درس باید مسئله‌ی بیشتری حل کنند.

آزمون‌ها به منِ پدر و فرزندان دانش‌آموزم شناخت درستی داده است و باعث شده آن‌ها درس‌های مدرسه‌ را عمیق‌تر و جدی‌تر بخوانند و بیشتر به فکر حل مسئله باشند.

آن‌ها روش‌های درس‌خواندن مخصوص خود را پیدا کرده‌اند. فعالیت‌های روزانه‌ی خود را در دفتر یادداشت می‌کنند و برای یادگیری یک مطلب پس از خواندن آن، مسئله حل می‌کنند.

وقتی کارنامه‌شان را می‌بینند، آن را نقطه‌ی شروع حرکتی جدید برای دو هفته‌ی بعد می‌دانند.

آن‌ها برنامه‌ی راهبردی را در کنار برنامه‌ی مدرسه به دیوار اتاق خود نصب کرده‌اند.

منبع :