یادگیری از طریق کامنت‌ها (عربی ،مبحث ترجمه-3) آزمون27 دی

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ...

یادگیری از طریق کامنت‌ها (عربی ،مبحث ترجمه-3) آزمون27 دی

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

 در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس عربی و مبحث ترجمه ،طبق برنامه راهبردی آزمون 27 دی را آماده کرده ایم تا بتوانید با مرور پرسش و پاسخ های سایر دانش آموزان در مورد این مبحث شما نیز پاسخ پرسش های خود را بیابید و از راهنمایی های سایر دانش آموزان بهره مند شوید.

نام کاربر
متن کامنتمقطعمبحثتاریخ
زهرا حدادفر، تجربى نظام جدید - تربت حیدریه - میانگین تراز 6740کامنتمعنی عبارت( تنتخب ابنتی قمیصاً اخضر و الاحمر خیرٌ) چیه؟دوازدهمترجمه13980930
امیر حسین طوافی، تجربى نظام جدید - بندرعباس - میانگین تراز 7495پاسخ کامنتدخترم پیراهنی سبز را انتخاب می‌کند در حالی که قرمز بهتر است.دوازدهمترجمه13980930
کاربر سایتکامنتالقوم الکافر چرا نمیشه قوم کافران و میشه قوم کافر؟دوازدهمترجمه13981013
کاربر سایتپاسخ کامنتکافر مفرده,کافرین جمعهدوازدهمترجمه13981013
کاربر سایتپاسخ کامنتچون هر دو ال دارن و هر دو مفردن پس کافر صفت هستدوازدهمترجمه13981013
لیلا حسن نژاد، تجربى نظام جدید - تربت حیدریه - میانگین تراز 6417پاسخ کامنتخو کافر که جمع نیست بعدشم خود قوم مفهوم جمع داره کافر هم که صفتشه دلیلی نداره جمع بسته شه.الآن تو میگی گل‌های زیبا یا گل‌های زیبایان؟دوازدهمترجمه13981013
کاربر سایتپاسخ کامنتمنظورم قوم الکافرین بود 😑دوازدهمترجمه13981013
مهران عالی زارنجی، تجربى نظام جدید - پارس‌آباد مغانپاسخ کامنتقوم جمع هست ،دوازدهمترجمه13981013
کاربر سایتپاسخ کامنتکلا موقع ترجمه به فارسی اسم‌های جمع رو جمع ترجمه نمیکنیم مثل قوم،ناس،شعب و...دوازدهمترجمه13981013
کاربر سایتپاسخ کامنتچون که هر دو ال دارن پس ترکیب وصفی است و کافر صفت استدوازدهمترجمه13981013
کاربر سایتکامنتبچه‌ها اگه گفت الصنام المکسره میشه بت‌های شکسته ؟ ولی اگه گفت الصنام مکسره : میشه بت هارا شکسته شده ؟دوازدهمترجمه13981013
کاربر سایتپاسخ کامنت* الاصنام 😑دوازدهمترجمه13981013
کاربر سایتپاسخ کامنتبله کاملادوازدهمترجمه13981013
سالار فیروزی، تجربى نظام جدید - میاندوآب - میانگین تراز 6820کامنتدوستان برا ترجمه عربی فقط نکات زیر👇1جمع یا مفرد بودن2 معنی شدن حتما ضمیر متصل3 زمان فعل 4اگه نکره بود باید در ترجمه به اسم ی اضافه شود و اگر معرفه بود نه،مثال گلی)نکره است اما گل معرفه است.5ترکیبات وصفی و اضافی6 مصدر هیچ وقت فعلی معنی نمیشه و فعل هم مصدری معنی نمیشه.یعنی انا معلم(من معلم هستم و اگر به صورت من تدرییس میدهم معنی شد غلط است)یا مثال انا اقدر(من میتوانم درسته.اگر معنی شد من قادر هستم غلطه)7جملات شرطی فعل اول به صورت مضارع التزامی معنی میشهدوازدهمنکته-ترجمه13981016
سالار فیروزی، تجربى نظام جدید - میاندوآب - میانگین تراز 6820کامنتادامه 8 اگر بعد حروف اشاره مثل هذه و هذا و اولئک و ..اسم بدون الف ولام باشد مثل هذا کتاب به صورت مبتدا و خبر معنی میشه یعنی این کتاب است.اما اگر بعد از حروف اشاره اسم الف و لام دار بیاید باهم معنی میشوند مثال هذالکتاب معنی میشه این کتاب.مثال بعدی ذلک معلم آن معلمی است.ذلک المعلم آن معلم..دوازدهمنکته-ترجمه13981016
کاربر سایتکامنتمعنی یجب ؟یازدهمترجمه13981017
آنیتا امامی خیاوی، یازدهم تجربی - مشکین شهر - میانگین تراز 7075پاسخ کامنتواجب استیازدهمترجمه13981017
کاربر سایتکامنتبئس الاسم الفسوق معنیش ؟یازدهمترجمه13981017
فربد داودی، یازدهم تجربی - ایذه - میانگین تراز 7217پاسخ کامنتالوده شدن به گناه بدنامی استیازدهمترجمه13981017
کاربر سایتپاسخ کامنتبد نامی است آلوده شدن به گناه (معلممون اینو گفته بهمون)یازدهمترجمه13981017
کاربر سایتپاسخ کامنتمال با ادامه جمله معنی کرد گفت الوده شدن به گناه بعداز ایمان بد اسمی است😐یازدهمترجمه13981017