ویژگی‌های آزمون 27 دی دهم تجربی

در ازمون 27 دی شما در درس‌های زبان و شیمی آزمون شاهد خواهید داشت که باید به سوالات پاسخ دهید

ویژگی‌های آزمون 27 دی دهم تجربی

دوستان دهمی 

ویژگی های آزمون 27 دی دهم تجربی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید

در این آزمون در درس‌های زبان‌انگلیسی و شیمی آزمون شاهد خواهید داشت.

درس های اختصاصی سوالات موازی دارند که شما باید به یکی از گروه‌های عادی یا موازی پاسخ دهید.