نتیجه‌ی آزمون 20 دی : یک اتفاق جالب البته منطقی

نمره‌ی دانش آموزان در سوال‌های طراحی جدید و شناسنامه‌دار تقریبا مساوی هستند.

نتیجه‌ی آزمون 20 دی : یک اتفاق جالب البته منطقی

یک اتفاق جالب البته منطقی

نتیجه‌ی آزمون 20 دی نشان می دهد


رشته‌ی تجربی: 

نمره‌ی دانش آموزان در سوال‌های طراحی جدید و شناسنامه‌دار تقریبا مساوی هستند. بیشترین اختلاف در درس شیمی 5 درصد به سود سوال‌های شناسنامه‌دار است و درس‌های فیزیک و ریاضی میانگین درصدها کاملا برهم منطبق هستند لطفا به جدول زیر توجه کنید.

شناسنامه‌دار

طراحی

نام درس

28

27

فارسی 3

31

28

عربی و زبان قرآن 3

30

29

دین و زندگی 3

27

25

زبان انگلیسی 3

28

28

ریاضی 3

30

28

زیست شناسی 3

27

27

فیزیک 3

32

27

شیمی 3


رشته‌ی ریاضی:

 دانش آموزان در چند درس در سوال‌های شناسنامه‌دار نمره ی کمتری از سوال‌های طراحی جدید داشته‌اند (البته درحد یک یا دو درصد) و در فیزیک نمره‌ی مساوی و در شیمی، فارسی و حسابان فقط یک درصد در سوال‌های شناسنامه‌دار نمره‌ی بهتری کسب کردند.

شناسنامه‌دار

طراحی

نام درس

26

25

فارسی 3

22

25

عربی و زبان قرآن 3

23

25

دین و زندگی 3

23

24

زبان انگلیسی 3

25

24

حسابان 2

25

27

هندسه 3

25

26

ریاضیات گسسته

25

25

فیزیک 3

28

27

شیمی 3


رشته‌ی انسانی:

 دانش آموزان فقط در سه درس زبان انگلیسی، علوم و فنون ادبی و فلسفه، در سوال‌های شناسنامه‌دار درصد کمی بهتری از سوال‌های طراحی جدید داشته‌اند. اما در بقیه‌ی درس‌ها نمره‌ی سوال‌های شناسنامه‌دار کمتر یا مساوی سوال‌های طراحی جدید است.

شناسنامه‌دار

طراحی

نام درس

25

26

فارسی 3

26

27

عربی 3

27

27

دین و زندگی 3

28

25

زبان انگلیسی

26

27

ریاضی و آمار 3

26

24

علوم و فنون ادبی 3

24

28

عربی، زبان قرآن 3

24

27

تاریخ و جغرافیا 3

27

28

جامعه شناسی 3

34

27

فلسفه دوازدهم


از این مقایسه به دو نتیجه می‌رسیم:

  • 1- زدودن این توهم که دانش آموزان در سوال‌های شناسنامه دار با حفظ کردن به دلیل آشنایی می‌توانند نمره‌های کاملا متفاوتی کسب نمایند.

  • 2- استاندارد بودن و باکیفیت بودن طراحی سوال‌ها در هر سه گروه تجربی، ریاضی و انسانی (درصدهای مشابه در هر دو نوع سوال)