کتاب‌های کانون و یک دانش‌آموز خستگی‌ناپذیر

پارسال داوطلب بورسیه‌ای داشتم که توان‌خواه جسمی- حرکتی بود و در تمام آزمون‌های کانون بدون غیبت شرکت کرد.

کتاب‌های کانون و یک دانش‌آموز خستگی‌ناپذیر

پارسال داوطلب بورسیه‌ای داشتم که توان‌خواه جسمی- حرکتی بود و در تمام آزمون‌های کانون بدون غیبت شرکت کرد. مادرش در تمام مدت آزمون کنارش بود و پاسخ‌برگ او را پر می‌کرد.

در کل سال پشتیبان ویژه‌اش بودم. در طی این مدت با توجه به علاقه‌ی او به درس ادبیات اختصاصی، به طور ویژه ادبیات کار کردیم. با کتاب آبی آموزش می‌دید. از سی‌دی‌های آزمون استفاده می‌کرد و تست‌ها را به صورت زوج و فرد در ابتدا و انتهای هفته کار می‌کرد. خیلی سریع نتیجه‌ی این روش را در آزمون دید و برای درس‌های فلسفه، روان‌شناسی، عربی و جامعه‌شناسی نیز همین روش را در پیش گرفت.

هنوز با من در ارتباط است و از پیمانه‌ای شدن کتاب‌های جدید استقبال خوبی کرده است. به اصرار خودش در جلسات 5‌نفره هم شرکت می‌کند و با دانش‌آموزان از مزایای کتاب‌های آبی و سه‌سطحی می‌گوید.

من به آقای محمد حمیدی افتخار می‌کنم.