بنویسید تا واضح و شفاف بمانید

می‌گویم: «دخترم، نوشتن را دوست داشته باش. وقتی می‌نویسی، فکر می‌کنی.»

بنویسید تا واضح و شفاف بمانید

می‌گویم: «دخترم، نوشتن را دوست داشته باش. وقتی می‌نویسی، فکر می‌کنی.» وقتی در طول روز می‌نویسیم، بهتر و درست‌تر فکر می‌کنیم و با این روش، نیروی ابتکار و نوآوری و اصالتمان را پرورش می‌دهیم و تقویت می‌کنیم. نوشتن به‌صورت روزمره در نتیجه‌ی تکرار و ممارست به مهارت تبدیل می‌شود. ما می‌نویسیم تا عمیق‌تر فکر کنیم و عمیق‌تر فکر می‌کنیم تا بهتر و درست‌تر بنویسیم. از مدرسه که به خانه برمی‌گردید، هر آنچه در مدرسه و کلاس درس یا در گفت‌وگو با دوستان هم‌کلاسی‌تان گذشته است، به روی کاغذ بیاورید. نکته‌های مهم درس‌هایی را که آموخته‌اید، بنویسید و حتی پرسش‌هایی که از درس‌ها دارید یا نکته‌هایی را که خوب یاد نگرفته‌اید یا در آن‌ها ابهام دارید، بنویسید. این نکته‌ها را بنویسید تا در کلاس بعدی از معلم خود بپرسید. پرسیدن سؤال نشانه‌ی  حضور ذهن واضح و شفاف است. ذهن هر دانش‌آموزِ پیگیر با پرسیدن، شکوفا می‌شود.

منبع :