برای خودباوری باید دست فرزندمان را بگیریم

نیم‌سال اول تحصیلی در حال اتمام است. فرزندتان در این دوره، مباحث مختلفی را در درس‌های ریاضی، علوم فارسی، قرآن و دینی و اجتماعی یاد گرفته است.

برای خودباوری باید دست فرزندمان را بگیریم

نیم‌سال اول تحصیلی در حال اتمام است. فرزندتان در این دوره، مباحث مختلفی را در درس‌های ریاضی، علوم فارسی، قرآن و دینی و اجتماعی یاد گرفته‌ است. اکنون فرصت خوبی است که عملکرد این نیم‌سال را با فرزندتان بررسی کنید و برای بهبود و پیشرفت در نیمه‌ی دوم سال تحصیلی تصمیم‌هایی بگیرید. یکی از عادت‌های مردمان مؤثرْ تیزکردن اره‌هاست. باید بایستید و به گذشته‌ نگاهی بیندازید و برای ادامه‌ی راه اره‌‌هایتان را تیز کنید.

برای نگاه به گذشته، کارنامه‌ی اشتباهات فرزندتان را از سایت کانون بگیرید. این اشتباهاتْ مهم‌ترین مباحثی است که امکان دارد به کار بیشتری نیاز داشته باشد.

با معلم او جلسه بگذارید و درباره‌ی فرزند خود با او گفت‌وگو کنید. مطمئن باشید به نتایج مهمی دست می‌یابید.

با پشتیبان او درباره‌ی روش‌های یادگیری درس مشورت کنید.

از کتاب سؤال‌های پرتکرار در مباحثی که به کار بیشتری نیاز دارند، سؤالاتی را مشخص کنید تا هر روز تعدادی را حل کند.

نیمه‌ی دوم را پرانرژی و حساب‌شده‌تر آغاز کنید و امور درسی فرزندتان را به خودش واگذار نکنید.

خودباوری و خودکارشدن با رهاکردن و به حال خود گذاشتن فرزندتان به دست نمی‌آید. باید همواره او را در این مسیر هدایت کنید. به‌قول ایرج‌ میرزا:

دستم بگرفت و پابه‌پا برد / تا شیوه‌ی راه‌رفتن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبانم / الفاظ نهاد و گفتن آموخت

لبخند نهاد بر لب من / بر غنچه‌ی گل شکفتن آموخت

منبع :