دانلود سوالات امتحانات نیم سال اول دی ماه 98 + پاسخ تشریحی

برنامه وسوال‌های امتحانات نیم‌سال اول مدارس سرای دانش دی 98 را در زیر مشاهده می‌کنید

دانلود سوالات امتحانات نیم سال اول دی ماه 98 + پاسخ تشریحی

برنامه وسوال‌های امتحانات نیم‌سال اول مدارس سرای دانش دی 98 + پاسخ  را در زیر مشاهده می کنید.

با کلیک برروی نام مدارس که با لینک های آبی مشخص شده اند ، سوالات را دانلود کنید. نمونه سوالات پس از برگزاری در این قسمت قرارخواهند گرفت.


لینک سوالات با پاسخ تشریحی : برروی نام مدرسه کلیک کنید


تاریخروزدوازدهم ریاضیدوازدهم تجربیدوازدهم انسانی
10/07شنبهدین و زندگی

فلسطین

سعادت آباد 
رسالت
دین و زندگی

فلسطین

سعادت آباد

رسالت
دین و زندگی

حافظ

رسالت
10/08یکشنبه  جغرافیا

رسالت

حافظ
10/09دوشنبهفیزیک

رسالت

فلسطین

حافظ
فیزیک

رسالت

فلسطین

حافظ
مطالعات فرهنگی

رسالت

حافظ
10/10سه شنبهنگارش

رسالت

فلسطین

حافظ
نگارش

رسالت

فلسطین

حافظ
نگارش

رسالت

حافظ
10/11چهارشنبهشیمی

فلسطین

حافظ

رسالت

سعادت آباد
شیمی

فلسطین

حافظ

رسالت

سعادت آباد
علوم و فنون ادبی

حافظ

رسالت
10/14شنبهحسابان 2

فلسطین

سعادت آباد 

رسالت

حافظ
ریاضی 3

فلسطین

سعادت آباد

رسالت

حافظ
ریاضی و آمار

رسالت

حافظ
10/15یکشنبهزبان

فلسطین

حافظ

سعادت آباد

رسالت
زبان

فلسطین

حافظ

سعادت آباد

رسالت
زبان

حافظ

رسالت
10/18چهارشنبهادبیات / مدیریت خانواده

رسالت
 
سعادت آباد

حافظ

فلسطین
 
ادبیات / مدیریت خانواده

رسالت

سعادت آباد

حافظ

فلسطین
ادبیات / مدیریت خانواده

رسالت

سعادت آباد

حافظ

فلسطین
10/19پنج شنبهگسسته

فلسطین

حافظ

رسالت

سعادت آباد
 تاریخ

حافظ

رسالت
10/21شنبههندسه

فلسطین
حافظ
سعادت آباد
رسالت
زیست


فلسطین
سعادت آباد
رسالت
حافظ
فلسفه

رسالت
حافظ
10/22یکشنبهسلامت و بهداشت

سعادت آباد
فلسطین
حافظ
ر سالت
سلامت و بهداشت

سعادت آباد
فلسطین
حافظ
رسالت
سلامت و بهداشت

سعادت آباد
فلسطین
حافظ
رسالت
10/23دوشنبهعربی

رسالت
حافظ
سعادت آباد
عربی

رسالت
حافظ
سعادت آباد
عربی

رسالت
حافظ
10/24سه شنبهعلوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه شناسی


لینک سوالات با پاسخ تشریحی : برروی نام مدرسه کلیک کنید


تاریخ

روز

یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی

یازدهم انسانی

10/07

شنبه

دین و زندگی


حافظ

فلسطین


دین و زندگی


حافظ

فلسطین

دین و زندگی


حافظ 

فلسطین

سعادت آباد

رسالت

10/08

یکشنبهجغرافیا


حافظ

فلسطین

رسالت

10/09

دوشنبه

فیزیک


سعادت آباد

رسالت

فلسطین

حافظ

فیزیک


سعادت آباد

رسالت

فلسطین

حافظ

روان شناسی


رسالت

فلسطین

حافظ

10/10

سه شنبه

نگارش


رسالت

فلسطین

حافظ

نگارش


رسالت

فلسطین

حافظ

نگارش


رسالت

فلسطین

حافظ

10/11

چهارشنبه

شیمی


فلسطین

حافظ

رسالت

سعادت آباد

شیمی

فلسطین

حافظ

رسالت

سعادت آباد

علوم و فنون ادبی


حافظ

رسالت

10/14

شنبه

حسابان 1


فلسطین

سعادت آباد

رسالت

حافظ

ریاضی 2


فلسطین

سعادت آباد

رسالت

حافظ

ریاضی و آمار


فلسطین

رسالت

حافظ

10/15

یکشنبه

زبان


فلسطین

حافظ

سعادت آباد

رسالت

زبان


فلسطین

حافظ

سعادت آباد

رسالت

زبان


فلسطین

حافظ

رسالت

10/18

چهارشنبه

ادبیات / تاریخ


رسالت

سعادت آباد

حافظ

فلسطین

ادبیات / تاریخ


رسالت 

سعادت آباد

حافظ

فلسطین

ادبیات


رسالت

سعادت آباد

حافظ

فلسطین

10/19

پنج شنبه

آمار و احتمال


فلسطین

حافظ

رسالت


تاریخ


فلسطین

حافظ

رسالت

10/21

شنبه

هندسه


فلسطین

سعادت آباد

رسالت

حافظ

زیست


فلسطین

سعادت آباد

رسالت

حافظ

فلسفه


فلسطین

رسالت

حافظ


10/22

یکشنبه

محیط زیست


فلسطین

حافظ

رسالت

محیط زیست


فلسطین

حافظ

رسالت

محیط زیست


فلسطین

حافظ

رسالت

10/23

دوشنبه

عربی


رسالت

حافظ

سعادت آباد

عربی


رسالت

حافظ

سعادت آباد

عربی


رسالت

حافظ

10/24

سه شنبه

زمین شناسی

زمین شناسی

جامعه شناسی
لینک سوالات با پاسخ تشریحی : برروی نام مدرسه کلیک کنید


تاریخ

روز

دهم ریاضی

دهم تجربی

دهم انسانی

10/7

شنبه

دین و زندگی


حافظ

فلسطین

سعادت آباد

رسالت

دین و زندگی


حافظ

فلسطین

سعادت آباد

رسالت

دین و زندگی


حافظ

فلسطین

10/08

یکشنبهجغرافیا


فلسطین

حافظ

10/09

دوشنبه

فیزیک


سعادت آباد

رسالت

فلسطین

حافظ


فیزیک


سعادت آباد 

رسالت

فلسطین

حافظ

منطق


فلسطین

حافظ

10/10

سه شنبه

نگارش

رسالت

فلسطین

حافظ

نگارش


رسالت

فلسطین

حافظ

نگارش


حافظ

10/11

چهارشنبه

شیمی


فلسطین

حافظ

رسالت

سعادت آباد

شیمی


فلسطین

حافظ

رسالت

سعادت آباد

علوم و فنون ادبی 


فلسطین

حافظ

10/14

شنبه

ریاضی 1


فلسطین

سعادت آباد

رسالت

حافظ

ریاضی 1


فلسطین

سعادت آباد

رسالت

حافظ

ریاضی و آمار


فلسطین

حافظ

10/15

یکشنبه

زبان 


فلسطین

حافظ

سعادت آباد

رسالت

زبان


فلسطین

حافظ

سعادت آباد

رسالت

زبان


فلسطین

حافظ

10/18

چهارشنبه

ادبیات / تفکر


رسالت

سعادت آباد

حافظ

فلسطین


ادبیات / تفکر


رسالت

سعادت آباد

حافظ

فلسطین

ادبیات / تفکر


رسالت

سعادت آباد

حافظ

فلسطین


10/19

پنج شنبهتاریخ


فلسطین

حافظ

10/21

شنبه

هندسه


فلسطین

سعادت آباد

رسالت

حافظ

زیست


فلسطین

سعادت آباد

رسالت

حافظ

اقتصاد


فلسطین

حافظ

10/22

یکشنبه

دفاعی


سعادت آباد

فلسطین 

حافظ

رسالت

دفاعی


سعادت آباد

فلسطین 

حافظ

رسالت

دفاعی


سعادت آباد

فلسطین 

حافظ

رسالت

10/23

دوشنبه

عربی


رسالت

حافظ

سعادت آباد

عربی


رسالت

حافظ

سعادت آباد

عربی


حافظ

10/24

سه شنبه

جغرافیا

جغرافیا

جامعه شناسیلینک سوالات با پاسخ تشریحی : برروی نام مدرسه کلیک کنید


تاریخ

روز

هفتم

هشتم

نهم

98/10/07

شنبه

پیام های آسمانی

مرزداران

حافظ 

انقلاب 

سعادت آباد 

رسالت

پیام های آسمانی


مرزداران

حافظ

انقلاب

سعادت آباد


پیام های آسمانی


مرزداران

حافظ

انقلاب
98/10/8

یکشنبه

زبان


انقلاب

مرزداران

سعادت آباد

رسالت

حافظ

زبان


انقلاب

مرزداران

سعادت آباد

رسالت

حافظ

زبان


انقلاب

مرزدارن

سعادت آباد

رسالت

حافظ

98/10/09

دوشنبه

زیست شناسی


انقلاب

مرزداران

رسالت

حافظ

سعادت آباد

زیست شناسی


مرزداران

انقلاب

رسالت

حافظ

زیست شناسی


مرزداران

انقلاب

رسالت

حافظ

سعادت آباد

98/10/10

سه شنبه

تفکر


مرزداران

رسالت

انقلاب

تفکر


مرزداران 

رسالت

انقلابآمادگی دفاعی


مرزداران

رسالت

انقلاب

98/10/11

چهارشنبه

شیمی


انقلاب

مرزدارن

حافظ

رسالت

سعادت آباد

شیمی


حافظ

رسالت

مرزدارن

انقلاب

شیمی


مرزدارن

انقلاب

حافظ

رسالت

سعادت آباد

98/10/14

شنبه

ریاضی


سعادت آباد

مرزداران

رسالت

انقلاب

حافظ

ریاضی


سعادت آباد

مرزداران

رسالت

انقلاب

حافظ


ریاضی


سعادت آباد

مرزداران

رسالت

انقلاب

حافظ

98/10/15

یکشنبه

املا و انشا


حافظ

انقلاب

سعادت آباد

مرزدارن

رسالت

املا و انشاحافظ

انقلاب

سعادت آباد

مرزدارن

رسالت

املا و انشا


حافظ

انقلاب

سعادت آباد

مرزدارن

رسالت

98/10/18

چهارشنبه

فیزیک


مرزداران

انقلاب

رسالت

فیزیک


مرزداران

انقلاب 

رسالت

فیزیک


مرزداران

انقلاب

رسالت

98/10/19

پنج شنبه

عربی


رسالت

مرزداران

انقلاب

سعادت آباد

حافظ

عربی


رسالت

مرزداران

انقلاب

سعادت آباد

حافظ

عربی


رسالت

مرزداران

انقلاب

سعادت آباد

حافظ

98/10/21

شنبه

مطالعات اجتماعی


سعادت آباد

مرزداران

رسالت

انقلاب

حافظ

مطالعات اجتماعی


سعادت آباد

مرزداران

رسالت

انقلاب

حافظ

مطالعات اجتماعی


رسالت

سعادت آباد

مرزداران

انقلاب

حافظ

98/10/22

یکشنبه

قرآن


مرزداران

حافظ

رسالت

سعادت آباد

قرآن


مرزداران

حافظ

رسالت

سعادت آباد

قرآن


مرزداران

حافظ

رسالت

سعادت آباد