آزمون جمع بندی مبحث پروتئین سازی - محمدرضا قراجه مرند

آزمون 20 سوالی میحث پروتئین سازی با بیش از 80 نکته

آزمون جمع بندی مبحث پروتئین سازی - محمدرضا قراجه مرند

نظام قدیمی های عزیز 

سلام ، محمدرضا قراجه مرند  ،آزمون جمعبندی 20 سوالی از مبحث پروتئین سازی، را ارائه داده اند

توصیه می شود برای مرور و بازیابی مطالب از این سوالات استفاده نمایید.