تمرینات ریاضی دوم دبستان (9)

ریاضی دوم دبستان ریاضی دوم ابتدایی - ریاضی دبستان - مقدماتی تا پیشرفته- دبستان - نمونه سوال - تمرین

تمرینات ریاضی دوم دبستان (9)


1. حاصل کدام عبارت نصف 18 می شود ؟

الف) 2- 8            ب) 4 + 9     ج) 4+4     د) 0- 9


2. 15 نفر می خواهند به سینما بروند ولی فقط 9 بلیط دارند . چند بلیط باید تهیه کنند ؟

الف) 10       ب) 24         ج) 6          د) 7


3.  دو برابر اختلاف دو عدد 20 شده است . اگر یکی ازعددها 9 باشد عدد دیگر چیست ؟

الف) 29      ب) 11             ج)19          د) 1


4. کدام عدد سه رقمی است که اختلاف صدگان و یکان آن کمترین عدد یک رقمی است ؟

الف) 747             ب) 125         ج) 729           د)561


5. محمد 25 ریال دارد . اگر پول محمد از برادرش 11 ریال بیشتر باشد مجموع پول آن ها چند ریال است ؟

الف) 14 ریال       ب) 36ریال           ج) 39ریال      د) 28ریال