تمرینات ریاضی دوم دبستان (7)

ریاضی دوم دبستان ریاضی دوم ابتدایی - ریاضی دبستان - مقدماتی تا پیشرفته- دبستان - نمونه سوال - تمرین

تمرینات ریاضی دوم دبستان (7)


1. عددی هستم با کمترین رقم در صدگان و بیشترین رقم در دهگان و یکانم اختلاف دهگان و صدگان .

الف) 190               ب) 199          ج) 189         د) 198


2. با سه رقم 2 ، 8 و 0 چند عدد سه رقمی بدون تکرار می توان نوشت ؟

الف) 3         ب) 5       ج) 6             د) 4


3. با چهار رقم 5 ، 8 ، 1 و 6 چند عدد سه رقمی بیشتر ار 600 می توان نوشت ؟

الف)5            ب) 6       ج) 10    د) 12


4. در عدد 583 بیشترین رقم در چه مرتبه ای قرار دارد ؟

الف) دهگان       ب) یکان         ج) صدگان     د) هیچ کدام


5. در عدد 189 بیشترین ارزش مکانی چیست ؟

الف) 8   ب) 9       ج) 1         د) 1و9