تمرینات ریاضی دوم دبستان (6)

تمرینات ریاضی دوم دبستان (5)ریاضی دوم دبستان ریاضی دوم ابتدایی - ریاضی دبستان - مقدماتی تا پیشرفته- دبستان - نمونه سوال - تمرین

تمرینات ریاضی دوم دبستان (6)


3. یک شکل را با چند خط تقارن می توان به 4 قسمت مساوی تقسیم کرد ؟

الف) 1         ب) 2      ج) 4            د) 3


2. مربع چند خط تقارن دارد ؟

الف) 2             ب) 4            ج) خیلی        د) ندارد


3. حاصل جمع گوشه ، ضلع و خط تقارن های شکلی کوچکترین عدد دورقمی شده است . نام شکل چیست ؟

الف) مثلث       ب)دایره             ج) مربع        د) مستطیل


4. کوچکترین عدد سه رقمی که رقم صدگان آن کمترین رقم ویکان و دهگان بیشترین رقم باشد چیست ؟

الف) 99    ب) 190               ج) 199        د) 198


5. اختلاف کمترین و بیشترین عدد سه رقمی چیست ؟

الف) 900            ب) 890         ج) 100           د) 899