کارنامه‌ی نردبانی، نردبان پیشرفت

از متداول‌ترین سوالات دانش‌آموزان این است که میانگین درصد درس‌های عمومی و اختصاصی آن‌ها در آزمون‌ها چقدر باشد تا به تراز مطلوب مورد پرسش خود برسند؟

کارنامه‌ی نردبانی، نردبان پیشرفت

از متداول‌ترین سوالات دانش‌آموزان این است که میانگین درصد درس‌های عمومی و اختصاصی آن‌ها در آزمون‌ها چقدر باشد تا به تراز مطلوب مورد پرسش خود برسند؟

 در چنین شرایطی فرد پاسخ‌گو (پشتیبان، مشاور، دبیر و ...) باتوجه به تجربه‌ی پیشین خود به یک عدد اشاره می‌نماید. اما این سوال و پاسخ دارای چند اشکال عمده می‌باشد. چرا که نقاط قوت و ضعف دانش‌آموز، سختی و آسانی هر درس و مبحث، ضرایب درس‌ها و وضعیت دانش‌آموز نسبت به همتایان در بازه‌ی ترازی خود در هر آزمون در این محاوره نادیده گرفته می‌شود. درنتیجه دانش‌آموز به صورت کارشناسی و سنجیده شده رهیافتی نصیبش نمی‌شود. اما در جدیدترین کارنامه‌ی کانون، یعنی کارنامه‌ی نردبانی، هر دانش‌آموز به صورت شخصی می‌تواند بفهمد که در هر آزمون و در هر درس باتوجه به جایگاه خود و سطح دشواری سوالات، با پاسخ صحیح دادن به چند سوال از 10 سوال می‌تواند به تراز مطلوب خود برسد. به عبارتی متوجه می‌شود در کدام درس وضعیت بهتری دارد و در کدام درس باید هدف‌گذاری نماید تا پیشرفت کند.

اگرچه هدف‌گذاری و کارنامه‌ی چند از 10 چند سالی است که از سوی کانون ارائه می‌شود، اما این بار در کارنامه‌ی نردبانی، چند از 10 و فاصله‌ی خود با تراز‌های بالاتر ویژه‌ی هر آزمون را می‌توانید به صورت همزمان بررسی و هدف‌گذاری نمایید. همچنین شما با بررسی این کارنامه و تطبیق با برنامه‌ی راهبردی در دو یا سه آزمون متوالی و قبل از تحلیل کارنامه‌ی مبحثی، درمیابید که در هر درس در چه مبحثی دارای ضعف و یا قوت می‌باشید، تعادل مطالعاتی شما چگونه است و قبل از دیر شدن، آن مشکل را برطرف می‌نمایید. اما شرط این کار عدم غیبت در آزمون‌ها می‌باشد.

با بررسی دقیق کارنامه‌ی نردبانی در صفحه‌ی شخصی خود در سایت کانون و هدف‌گذاری پله پله در آزمون‌ها، از نردبان پیشرفت خود بالا بروید تا به موفقیت برسید.